Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dankzij deze wetgeving wordt de privacy beter beschermd. De AVG geldt ook voor kerken. Je hebt het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat  privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Een aantal zaken zijn goed om weten:

  • Onze gemeente is geroepen tot dienst aan de wereld, waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen. Er is daarom een duidelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we onze roeping niet waarmaken;
  • Iedereen, die op basis van zijn of haar kerkelijke functie in aanraking komt met zaken, die een vertrouwelijk karakter hebben, is tot geheimhouding verplicht;
  • Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens, zijn diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Voorbeelden zijn het publiceren van de Privacyverklaring op de website en het informeren van ambtsdragers en anderen, die werken met persoonsgegevens;
  • De ledenadministratie voldoet aan de privacy wetgeving;
  • Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte, lief en leed in de weekbrief, is toestemming nodig;
  • Tijdens een kerkdienst worden regelmatig namen van leden van de gemeente genoemd. Hiervoor is geen toestemming nodig; het is gerechtvaardigd. De gemeente wil immers een gemeenschap kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en we leden kunnen opdragen aan God;
  • De kerkenraad is verantwoordelijk voor de privacy;

In de Privacyverklaring, die hier is te vinden, kun je nalezen hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.