De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus volgen elkaar snel op. Het openbare leven is nagenoeg geheel stil komen te liggen. Ook de Hervormde Gemeente Harderwijk houdt zich aan de richtlijnen van de PKN die zijn gebaseerd op die van het RIVM. Dit houdt in dat in ieder geval tot 6 april er geen reguliere kerkdiensten in de wijkgemeenten zullen plaatsvinden en eveneens overige activiteiten, vergaderingen enz. zijn opgeschort. Wat er daarna zal gebeuren is onzeker, verlenging en uitbreiding van maatregelen moet niet worden uitgesloten. Het Kerkelijk Bureau is alleen bereikbaar voor uitzonderlijke gevallen. Aangezien er geen of minder kerkdiensten zijn in deze periode is er de komende periode geen verkoop van collectemunten. Als u wilt kunt u deze wel via de website bestellen. De bedoeling is om op de eerste zondag als er weer reguliere kerkdiensten kunnen worden gehouden een extra gezamenlijke (diaconie en kerk) collecte te houden bij de uitgang, verder kunt u ook een extra gift overmaken op de volgende bankrekening: NL27 RABO 0373 7210 72 t.n.v. CvK o.v.v. “collectes periode geen kerkdiensten”. Hiermee hopen we als colleges een deel van de gemiste collecten te kunnen compenseren. Mochten de maatregelen onverhoopt zich over een veel grotere periode gaan uitstrekken dan zal het College van Kerkrentmeesters (CvK) op een andere wijze op u een beroep gaan doen. Indien er andere maatregelen van kracht worden die invloed hebben op voorgaande, dan zullen wij u daarover uiteraard informeren. We hopen en bidden dat er spoedig vooruitzicht op verbetering van de ontstane situatie mag ontstaan.