Het werkgebied van de kerkrentmeesters komt aan de orde in de kerkorde in ordinantie 11 en kan worden ingedeeld in vier beleidsvelden namelijk: mensen, gebouwen, geld en organisatie. Als College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Harderwijk staan wij voor een goed beheer van deze beleidsterreinen. Onder goed beheer verstaan wij met overleg en toekomstgericht te werk gaan. In samenhang met de algemene kerkenraad willen wij beleid maken en uitvoeren. Bewust en bekwaam willen we toewerken naar een situatie die voor de Hervormde Gemeente Harderwijk wat betreft middelen en mensen op de middellange termijn houdbaar is. Daarbij komen vele vragen op ons af, zoals: Hoe zien we onze kerkelijke situatie? Welke mensen en middelen zijn nodig, nu en in de toekomst? Hoe gaan we verder? Daarbij gaat het niet om menselijke maakbaarheid, maar tegelijkertijd is er niets mis met beredeneerd overleg over wat komen gaat. Jezus zelf geeft ons daarvoor het goede voorbeeld in Lucas 14:28. Om de Hervormde Gemeente meer te betrekken bij de werkzaamheden zal het CvK regelmatig verslag doen van haar werkzaamheden in het kerkblad op de beleidsterreinen mensen, gebouwen, geld en organisatie. We zijn als College van Kerkrentmeesters God heel dankbaar, dat de onderbezetting van begin dit jaar bijna geheel hebben ingelopen. Wel vinden we het jammer dat het college, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds een mannenbolwerk zijn omdat er geen vrouwen aangedragen werden. We hopen dat dit in de toekomst zal veranderen. Mensen Als Kerkrentmeesters denken we na over hoe we goed rentmeester kunnen zijn over de kerk en de wijken eromheen. Er wordt bijvoorbeeld veel nagedacht over renovatie en duurzaamheid. Als kerkbezoeker kan je hieraan bijdragen! Voor zover uw en jouw gezondheid het toelaat zou je op de fiets naar de kerk kunnen gaan. Dat is goed voor het milieu, scheelt benzine en is ook goed voor de conditie! Bovendien is er dan minder drukte in de wijk en dat is positief voor de wijk! Gebouwen We hebben besloten om zonnepanelen op de Bethelkerk te plaatsen, waarmee we niet alleen besparen op de energierekening maar ook goed voor de natuur bezig zijn. Er is een groep vrijwilligers gevormd, waarmee we dit plan in de kerstvakantie hopen uit te voeren. Het doel is om alle elektriciteit van de Bethelkerk zelf geheel duurzaam op te wekken. Geld Elk jaar komt het weer terug: de Actie Kerkbalans, waarmee we geld inzamelen om de evangelieverkondiging (en alles daaromheen) in Hervormd Harderwijk voortgang te laten vinden. Dit jaar zal dit iets anders gaan dan voorgaande jaren, waarin de wijkgemeenten ook meer een eigen invulling aan Actie Kerkbalans kunnen geven. Hierover leest u elders meer. Organisatie Ook de Hervormde Kerk heeft ermee te maken: de nieuwe AVG ofwel privacy-wetgeving. Daarom zijn hier twee vergaderingen over geweest. Er is al veel geregeld (de wijk Regenboog is al het een en ander aan het invoeren) maar de komende tijd moet er nog veel gedaan worden door de verschillende wijkgemeentes. Daarover hoort u later meer.