Klaas-Jan opent de vergadering en Jan S. neemt ons na een gezamenlijk lied en kringgebed mee naar het Bijbelgedeelte Ezechiël 3:16-21. Het gaat over de wachter Ezechiël en de pittige opdracht die hij ontvangt. Vragen als: zie je voor jezelf/als kerkenraad een rol als wachter, past de rol als wachter in het missionair zijn van onze gemeente, etc. komen aan de orde in kleinere groepjes. Vervolgens spreken we over de missie en visie van onze gemeente als onderdeel van het beleidsplan 2020-2024. De gemeenteavond op 12 november zal de volgende onderwerpen bevatten: een korte terugblik op de vorige gemeenteavond (over vrouw in het ambt), het beleidsplan voor de periode 2020-2024 en het (door de kerkenraad) voorgenomen besluit rondom de doop van kinderen van twee moeders. Ook de vacature voor jeugdwerker/kerkelijk werker staat op de agenda. Deze vacature is nog niet ingevuld. Een wijziging van de vacature (van jeugdwerker naar algemeen kerkelijk werker) geeft wellicht een nieuwe impuls, eventueel in combinatie met een uitbreiding/herschikking van uren. Daarnaast staan we open voor stagiaires, hiervoor is contact gelegd met de Christelijke Hogeschool Ede. Gebed voor een goede taakverdeling van de predikant en eventuele versterking is erg belangrijk. Op verzoek van de PGH vangen vanaf 6 oktober onze late morgendiensten weer om 10.45 uur aan. Dit betekent dat we scherp moeten zijn op de duur van de vroege morgendienst, in verband met de nodige tijd tussen beide diensten. Eind december evalueren we de ervaringen met beide gemeenten. In september vindt het jaargesprek met de predikant plaats. Er is grote dankbaarheid aan God hoe de familie Both hier alweer een jaar een plek heeft en voor alles wat er binnen de gemeente gebeurt.