Op maandag 10 december is er een wijkavond in de Regenboog, die begint om 19:30 uur. Aan de orde komen de verandering in de opzet van het pastoraat, de middagdiensten en de invulling van de ruimte die is ontstaan doordat onze predikant 80% werkt. We vinden het fijn als u meedenkt. Welkom! Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage waarop de drie punten verder zijn uitgewerkt! zie tekst hieronder:

 

Invulling ruimte naast 80% predikant Bij het vaststellen van de profielschets voor de predikant van de Regenboog is uitgegaan van een volledige predikantsplaats. Daarbij is overwogen of het werk door 1 fte gedaan kan worden, of dat er meer nodig is. Met de komst van Pieter Both in september 2018 is de predikantsplaats voor 80% ingevuld. De wijkgemeente is te groot om het daarbij te houden. De kerkenraad stelt voor om een kerkelijk werker te zoeken. Er zijn 5 taakvelden waarop een kerkelijk werker zich zou kunnen richten:
1. Kinderwerk (gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd) 2. Jongerenwerk (gericht op leeftijdsgroep 16-25) 3. Pastoraal werk (geeft het pastoraat vorm of door het zelf te doen of door de vrijwilligers aan te sturen.) 4. Gemeente opbouw (richt zich op cursussen en het groepswerk in de kerk) 5. Missionair werk (stimuleert het missionaire denken en doen van de gemeente en/of leidt een missionair project).
De wijkkerkenraad stelt voor om een focus te leggen op het jongerenwerk en het missionair werk. Bij jongerenwerk gaat het dan vooral om de jongeren boven de 16 jaar.
Besluit Middagdiensten De kerkenraad heeft in 2015 unaniem een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2016 alleen middagdiensten na de ochtenddienst van 09:00 uur te houden. Op basis van de feedback vanuit de gemeente heeft de kerkenraad in haar vergadering van 15 oktober 2015 besloten dat het besluit te vroeg kwam en dat het niet doorgevoerd zou worden per 1 januari 2016.
Er zijn diverse initiatieven geweest in de voorbije jaren. Het bezoek aan deze diensten is echter niet toegenomen, in tegendeel. Vaak zijn er circa twintig mensen aanwezig in een middagdienst en vanaf mei neemt dat aantal regelmatig af tot rond de tien personen.
Alles afwegende acht de kerkenraad dat de inzichten t.o.v. 2015 niet zijn gewijzigd en nu het moment is om het voorgenomen besluit van 2015 ten uitvoer te brengen.
Met ingang van januari 2019 zullen er alleen nog na de ochtenddienst van 09:00 uur reguliere middagdiensten worden gehouden. Dit met uitzondering van de avondmaalszondagen.
Besluit pastorale teams Er worden twee pastorale teams opgericht. Het eerste team bestaat uit (ongeveer) 20 mensen. Zij werken in tweetallen. Elk tweetal heeft zo’n 100 adressen onder zich. Het gaat hierbij om de mensen tot 80 jaar. De gemeente wordt in wijken (geografisch) ingedeeld (10 wijken). Dit team wordt gevuld door ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Zij doen hetzelfde werk. De ambtsdragers dragen zorg voor het team en de verantwoording naar de kerkenraad en maken onderdeel uit van het team.
Het tweede team is een team voor de mensen vanaf 80 jaar. Dit team is veel kleiner (2 of 3 mensen) en is niet geografisch ingedeeld. Ook dit team wordt gevuld door ambtsdragers en nietambtsdragers. Zij doen hetzelfde werk. De ambtsdragers dragen zorg voor het team en de verantwoording naar de kerkenraad.(Er zijn op dit moment 36 leden van onze gemeente boven de 80 jaar).
Op de website wordt vermeld welke wijk bij wie hoort.
Op korte termijn komt er een derde team voor jeugdpastoraat.