In de wijkkerkenraad waren en ontstaan een aantal vacatures. We zijn op zoek naar zes nieuwe ambtsdragers: 2 diakenen, 3 pastoraal ouderlingen en 1 ouderling kerkrentmeester. We doen een dringend beroep op jullie om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen voor deze vacatures. Het aandragen van namen van geschikte ambtsdragers is een roeping die bij uitstek voor en door de gemeente mag worden vervuld. In het verleden hebben we met dankbaarheid mogen zien dat jullie die verantwoordelijkheid ook genomen hebben. De uiterste deadline voor het inleveren van namen is vrijdag 12 oktober a.s. Reacties graag aan onze scriba via scriba@regenboog.hervormdharderwijk.nl sturen voorzien van naam en adres van de voorgestelde broeder(s) en met vermelding voor welk ambt. Graag ook je eigen naam vermelden. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat ondanks dit technische verhaal wij het van groot belang vinden om deze vacatures in gebed op te dragen aan de grote ambtsdrager, Jezus Christus. Zonder zijn zegen kunnen en willen we als kerkenraad niet werken.